گروه محصولات
محصولات جدید
تاریخ امروز 1397/12/5
 

خدمات

     

طراحی و احداث باغ میوه

بازدید فنی از باغ و مزرعه

نمونه برداری از آب ، خاک و گیاه

انجام آزمایشات آنالیز و توصیه های فنی

مشاوره و مدیریت اجرای پروژه های کشاورزی